Oleg Zhuravlev, ‘The Grindstone’, 2016, Grenning Gallery
Oleg Zhuravlev, ‘The Grindstone’, 2016, Grenning Gallery
Oleg Zhuravlev, ‘The Grindstone’, 2016, Grenning Gallery
Oleg Zhuravlev, ‘The Grindstone’, 2016, Grenning Gallery
Oleg Zhuravlev, ‘The Grindstone’, 2016, Grenning Gallery
Oleg Zhuravlev, ‘The Grindstone’, 2016, Grenning Gallery
Oleg Zhuravlev, ‘The Grindstone’, 2016, Grenning Gallery