Olga Chernysheva, ‘Before Closing’, 2017, Temnikova & Kasela