Olga Gorokhova, ‘"Tobacco plant"’, 2009, Krokin Gallery