Olga Skorokhod, ‘"Solar Eclipse"’, 2017, l'artiste gallery