Onosato Toshinobu, ‘2 Beta Black & White ’, 1958, Kato Art Duo

About Onosato Toshinobu