Onosato Toshinobu, ‘3 Beta Red Orange Green ’, 1954, Kato Art Duo

About Onosato Toshinobu