Onosato Toshinobu, ‘3 Red 1 Blue Beta ’, 1955, Kato Art Duo

About Onosato Toshinobu