Onosato Toshinobu, ‘Big & Small White Circles ’, 1955, Kato Art Duo

About Onosato Toshinobu