Onosato Toshinobu, ‘Circular of Arc’, 1969, Kato Art Duo

About Onosato Toshinobu