Onosato Toshinobu, ‘Gathering ’, 1954, Kato Art Duo

About Onosato Toshinobu