Onosato Toshinobu, ‘Green Division ’, 1974, Kato Art Duo

About Onosato Toshinobu