Onosato Toshinobu, ‘Pink Triangle ’, 1982, Kato Art Duo

About Onosato Toshinobu