Otis Jones, ‘Two Black Circles on White’, 2012, annex14