Oto Hudec, ‘4’, 2016, Gandy Gallery

About Oto Hudec

Slovak , b. 1981, Košice, Slovakia, based in Košice, Slovakia

Fair History on Artsy