Paolo Pellizzari, ‘USA, Washington, George W. Bush, White House.’, 2007, Anastasia Photo