Patricia Iglesias, ‘Florecen 12’, 2015, Sears-Peyton Gallery