Patricia Iglesias, ‘Florecen 17’, 2015, Sears-Peyton Gallery