Patricia Iglesias, ‘Florecen 8’, 2015, Sears-Peyton Gallery