Patricia Iglesias, ‘Florecen 10’, 2015, Sears-Peyton Gallery