Pedro Peña, ‘Black lines on Gold’, 2017, Kreislerart

About Pedro Peña