Pedro Reyes, ‘Sanatorium’, 2014, ICA Miami

About Pedro Reyes