Peng Xiancheng, ‘Lady Guoguo's Evening Outing				’, 2005, Tina Keng Gallery