Penny Siopis, ‘The New Parthenon’, 2016, Stevenson