Petros Ptohopoulos, ‘Testimony of the Soul’, 2012, Diachroniki