Piero Golia, ‘SCULPTURE ON PEDESTAL 4’, 2012, TWO x TWO