Pol Chambost, ‘Eye Vase No. 1088’, 1955, Thomas Fritsch-ARTRIUM