Prabhakar Barwe, ‘Kora Canvas-1’, 1989, Dag Modern

About Prabhakar Barwe