Prabhakar Barwe, ‘Untitled’, 1969, Dag Modern

About Prabhakar Barwe