Prajakti Jayavant, ‘Untitled no. 41’, 2008, Nina Johnson