Prajakti Jayavant, ‘Untitled no. 69’, 2008, Nina Johnson