Qi Yu, ‘Kong Ji NO.015-05’, 2015, Galerie du Monde