Qi Yu, ‘Xiang Tai NO.015-12’, 2015, Galerie du Monde