Qi Zhilong, ‘China Girl #1’, 2009, Ethan Cohen New York