Qi Zhilong, ‘China Girl #2’, 2009, Ethan Cohen New York