Qian Xuan 钱选, ‘Wang Xizhi watching geese (元 錢選 王羲之觀鵝圖 卷)’, ca. 1295, The Metropolitan Museum of Art