Qin Weihong, ‘Guardian of Beauty’, 2012, ART LEXÏNG