Qiu Shengxian, ‘情调151130/ Sentiment 151130’, 2015, Art Futures Group

About Qiu Shengxian

Chinese , b. 1955, China, based in Shanghai, China