Qiu Zhijie, ‘A one-thousand-time copy of Lantingxu’, 1990-1997, Tianrenheyi Art Center