Qiu Zhijie, ‘The Sound of the Crane Can Be Heard Even Through the Wilderness’, Tianrenheyi Art Center