Radek Szlaga, ‘Ghetto Enterpreneurs’, 2014, LETO

About Radek Szlaga