Raphael danke, ‘Ardha Baddha Padma Setu Bandhasana’, 2012, Norma Mangione