Raphael danke, ‘Bharadvajasana’, 2012, Norma Mangione