Raphael danke, ‘Kala Bhairavasana’, 2012, Norma Mangione