Raphael danke, ‘Pada Shirsha Urdhva Dhanurasana’, 2012, Norma Mangione