Raphael danke, ‘Parshva Padma Shirshasana’, 2012, Norma Mangione