Raphael danke, ‘Shirshasana’, 2012, Norma Mangione