Ravi Zupa, ‘Ganesha’, 2016, Hashimoto Contemporary