Ray H. French, ‘Centaur’, 1947, Thomas French Fine Art