R. B. Kitaj, ‘Ezra Pound I’, 1971, Marlborough London