R. B. Kitaj, ‘French Subjects’, 1974, Marlborough London